کلیه داوطلبان کار در ترکیه که مایلند از طریق کاریابی بین المللی جوان امورشان را انجام بدهند الزاما باید فرم زیر را تکمیل کنند .

درخواست کار ترکیه