کلیه داوطلبان مهاجرت به کشور لهستان که مایلند از طریق کاریابی بین المللی جوان امورشان را انجام بدهند الزاما باید فرم زیر را تکمیل کنند .

لطفا قبل از تکمیل فرم درخواست ابتدا دستورالعمل وزارت کار در خصوص ثبت درخواست و مشاوره را مطالعه کنید .
فرم ثبت درخواست لهستان