کلیه داوطلبان مهاجرت به کشور لهستان که مایلند از طریق کاریابی بین المللی جوان امورشان را انجام بدهند الزاما باید فرم زیر را تکمیل کنند .

فرم ثبت درخواست لهستان