لطفا دستورالعمل وزارت کار در خصوص اعزام نیروی کار به خارج از کشور را که در زیر آمده است کامل بخوانید و سپس اقدام به تکمیل فرم نمائید .