کلیه شرکت هائی که مایلند در خارج از کشور پروژه های اجرائی انجام دهند می بایست فرم زیر را تکمیل نمایند .

درخواست شرکت ها برای کار خارج از کشور