کلیه عزیزانی که مایلند از طریق ثبت شرکت یا اشتغال به کشور بلغارستان بروند الزاما بایست فرم زیر را تکمیل کنند .

لطفا قبل از تکمیل فرم درخواست ابتدا دستورالعمل وزارت کار در خصوص ثبت درخواست و مشاوره را مطالعه کنید .
فرم درخواست کار یا ثبت شرکت در بلغارستان