کلیه عزیزانی که مایلند از طریق ثبت شرکت یا اشتغال به کشور بلغارستان بروند الزاما بایست فرم زیر را تکمیل کنند .

فرم بررسی کارشناسی بلغارستان