مهاجرت به عنوان نیروی کار به

England

انگلستان

جمهوری چک          Czech Republic

انـواع روش های مهاجرت به 

آلمــان

اعزام کارگر ساده به لهستان

انواع روش های مهاجرت به 

کــانــادا

اعزام نیروی کار به 

عمان

روسیه