کلیه داوطلبان مهاجرت به کشور انگلستان که مایلند از طریق کاریابی بین المللی جوان امورشان را انجام بدهند الزاما باید فرم زیر را تکمیل کنند .
فرم ثبت درخواست