کلیه داوطلبان کار در جمهوری چک که مایلند از طریق کاریابی بین المللی جوان امور مهاجرت کاریشان را انجام بدهند الزاما باید فرم زیر را تکمیل کنند .